Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270R (Żołynia) granica powiatu - Grodzisko Dolne


 
 
 

Projekt pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270R (Żołynia) granica powiatu - Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska, Zmysłówka km 2+675,00 - 4+388,00” współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej miejscowości Opaleniska i Zmysłówka poprzez podwyższenie parametrów użytkowych i eksploatacyjnych drogi nr 1270R relacji Żołynia (granica powiatu) - Grodzisko Dolne na odcinku 1 663 mb.

Kosztorysowa wartość zadania – 1 118 288,29 zł.

Przyznane dofinasowanie – 672 358 zł.

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi poprzez poszerzenie jezdni o 30 cm i budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową. W ramach zadania wykonane zostaną prace polegające na:

  • zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury technicznej (rury ochronne na istniejących sieciach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej),
  • budowie rowów krytych (kanalizacji deszczowej) wraz z kratami ściekowymi i studniami rewizyjnymi,
  • budowie i rozbudowie zbiorników infiltracyjno – odparowujących,
  • poszerzeniu jezdni o 30 cm (3 rzędy kostki brukowej betonowej),
  • przebudowie i budowie zjazdów,
  • wykonaniu chodnika z kostki brukowej.

Chodnik na całej długości odcinka zlokalizowany będzie przy istniejącej jezdni drogi powiatowej po stronie prawej km 2+675 – 4+024 i lewej km 4+020 – 4+255. Budowa chodnika rozpoczyna się w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1269R Zmysłówka – Grodzisko (tzw. droga na Tartak), a kończy się na skrzyżowaniu z drogą gminną tzw. Bartniczą.

W wyniku realizacji inwestycji szerokość jezdni na przebudowywanym odcinku wynosić będzie 5,80 m.

Poszerzenie istniejącej jezdni i odprowadzenie ruchu pieszego poza jej obszar oraz wykonanie kanalizacji deszczowej pozwoli na podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi.