Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowościach Chodaczów i Laszczyny


 
 
 
 
 

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowościach Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów” współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej miejscowości Chodaczów i Laszczyny poprzez podwyższenie parametrów użytkowych i eksploatacyjnych drogi na odcinku 4 158 mb.

Kosztorysowa wartość zadania – 3 226 155,76 zł.

Przyznane dofinasowanie – 2 052 802 zł.

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1274R w km 3+735 do 7+355 oraz rozbudowie tej drogi w km 3+197 – 5+030.

W ramach przebudowy planuje się wykonanie prac związanych ze wzmocnieniem podbudowy istniejącej drogi, wykonanie nowej nawierzchni oraz poboczy na odcinku 3 620 mb. Początek przebudowywanego odcinka drogi ma miejsce w Chodaczowie- skrzyżowanie z drogą powiatową w kierunku Grodziska Nowego, zaś koniec w Laszczynach przed skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1259R (Gniewczyna) gr. powiatu – Grodzisko - Giedlarowa. Rozbudowa drogi polegać będzie na budowie chodnika w Chodaczowie na odcinku od kapliczki (skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną tzw. Skośną) do cmentarza- łączna długość 1 833 mb. Budowa chodnika wymagać będzie:

  • odpowiedniego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej (rury ochronne na istniejących sieciach wodociągowych i energetycznych),
  • budowy rowów krytych (kanalizacji deszczowej) wraz z kratami ściekowymi, studniami rewizyjnymi oraz zbiornika infiltracyjno-odparowującego,
  • budowy ścieków przykrawężnikowych,
  • przebudowy i budowy zjazdów.