Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym


 
 

Projekt pn. Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym realizowany w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Wartość kosztorysowa projektu- 4 264 857,21 zł

Przyznane dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 2 947 477,73 zł.

Termin realizacji zadania: od października 2016 do końca marca 2018r.

Inwestycja polegać będzie na budowie nowego obiektu, w którym mieścić się będzie Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych oraz nowa siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projektowany nowy obiekt (łącznie z projektowanym parkingiem) zlokalizowany zostanie po południowo - wschodniej stronie istniejącego Urzędu Gminy i zajmie płaski teren zielony przylegający do budynku Urzędu Gminy. Będzie to obiekt niezależny konstrukcyjnie i funkcjonalnie, z niezależnym nowym zjazdem i parkingiem na 49 miejsc postojowych. Składał się będzie z dwu części: podstawowej bryły w kształcie prostokąta o wymiarach 41,96 m x 14,00 m oraz przewiązki, którą docelowo nowy budynek łączyć się z Urzędem Gminy. Bryła nowego budynku, oddzielonego dylatacją od istniejącego budynku Urzędu Gminy, kontynuować będzie jego formę architektoniczną, łącząc budynki optycznie w jedną całość. Przeszklona bryła głównego wejścia do projektowanego budynku Dziennego Domu oraz GOPS'u rozdzielać będzie oba obiekty.

Budynek będzie służył obsłudze mieszkańców gminy w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej tj.: pomocy ekonomicznej dla rodzin, pomocy prawnej, psychologicznej, interwencji kryzysowej, przeciwdziałaniu przemocy, walki z uzależnieniami, itp.
Niezależnie, na części parteru obiektu, zlokalizowany będzie Dziennego Dom Pomocy dla Osób Starszych, w którym organizowane będą różne formy aktywności zdrowotnej i społecznej seniorów.

Ponadto w nowym budynku mieścić się będzie duża sala narad.

W ramach realizacji zadania zaplanowano także odpowiednie wyposażenie obiektu, zgodnie z funkcją poszczególnych pomieszczeń.

W rezultacie realizacji projektu zacznie funkcjonować ośrodek, który wsparciem obejmie 30 mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne. Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych funkcjonować będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. Wsparciem objęte będą osoby od 60 roku życia- kobiety i od 65 roku życia- mężczyźni (niezdolni do pracy z tytułu wieku) oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy, którym przyznano świadczenie na podstawie decyzji administracyjnych (skierowanie z GOPSu).

Uczestnicy Domu będą mieć prawo do korzystania z pełnej oferty usług:
- bytowych zapewniających: miejsce pobytu, wyżywienie (dwa posiłki dziennie w tym jeden ciepły, brak możliwości nocowania i pobytu całodobowego), utrzymanie czystości;
- opiekuńczych zapewniających: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych;
- wspomagających zapewniając: udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym, realizację potrzeb kulturalnych, warunki do rozwoju samorządności, rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym.

Ponadto w wyniku realizacji projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zyska nową siedzibę, dzięki czemu podopieczni ośrodka będą obsługiwani w lepszych warunkach, gwarantujących pełną dyskrecję i swobodę w kontakcie z pracownikami ośrodka.

Rezultatem planowanych działań będzie także utworzenie nowych 5 miejsc pracy- 3 stanowiska bezpośrednio w Dziennym Domu Pomocy oraz 2 związane z administracją zarówno GOPS jak i Dziennego Domu (księgowość i sprzątaczka).