Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej


 
 

Projekt pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej realizowany w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie: 6.4.3. Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz zniwelowania dysproporcji pomiędzy jakością kształcenia na wsi i w mieście, a także wsparcie kompetencji kluczowych uczniów

Wartość kosztorysowa projektu- 1 561 872,98 zł

Przyznane dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 996 151,15 zł.

Termin realizacji zadania: od października 2016 do końca marca 2018r.

W ramach realizacji zadania planowana jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym o 697 m2 nowej powierzchni edukacyjne i połączenie jej z dotychczasowym budynkiem przy pomocy łącznika. W ramach zadania przebudowana zostanie także istniejąca sala gimnastyczna.
Nowy segment zespołu szkół będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, w którym mieścić się będą dodatkowe sale dydaktyczne, tj.: sala wykładowa audiowizualna matematyczno-fizyczna, klasopracownia językowa, informatyczna, fizyczna, chemiczna, szatnie i pomieszczenia pomocnicze. Na dachu nowego obiektu planowany jest montaż kapsuły astronomicznej o średnicy 2,20 m. Dodatkowo zamontowany zostanie system fotowoltaiczny dla zasilania o mocy wyjściowej 15,34 kWp.
Przebudowa sali gimnastycznej w obecnym budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym polegała będzie na:
- wykonaniu otworów drzwiowych dla drzwi dwuskrzydłowych w ścianach nośnych pomiędzy salą gimnastyczną a korytarzem oraz pomiędzy korytarzem a salą nr 14 (obecnie pracownia językowa – docelowo magazyn na sprzęt sportowy) wraz z montażem drzwi,
- montażu piłkochwytu w sali gimnastycznej oraz instalacji regału na piłki.

Dodatkowo planuje się wyposażenie nowej części budynku w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne takie jak tablica interaktywna, projektor, ekran elektryczny, oprogramowanie dodatkowe, laptopy, itp.

W rezultacie realizacji projektu Zespół Szkół im. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym ma się stać miejscem upowszechniania wysokiej jakości wiedzy zarówno ogólnej, jak i z zakresu kompetencji kluczowych (informatyka, przyroda, język obcy, matematyka) oraz źródłem informacji o innowacyjnych projektach powstających w środowisku edukacyjnym. Mają zostać wsparte kluczowe kompetencje uczniów Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym, z zakresu matematyki, fizyczno-przyrodnicze, informatyczne, językowe.