Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym


 
 

Projekt pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Celem ogólnym projektu jest umożliwienie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Grodzisko Dolne poprzez budowę PSZOK, co wpłynie na zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w województwie podkarpackim i pozwoli na poprawę stanu środowiska oraz komfortu życia mieszkańców w gminie i regionie.

Wartość kosztorysowa projektu- 962 477,31 zł

Przyznane dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 651 364,57 zł.

Termin realizacji zadania: od maja 2018 do końca października 2018r.

Projekt dotyczy budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem, w miejscowości Grodzisko Dolne, gmina Grodzisko Dolne. Inwestycja polegać m.in. na utwardzeniu placu manewrowego ok. 750 m2, budowie wiaty magazynowej na odpady o powierzchni ok. 150 m2, budowie budynku magazynowego odpadów z wydzieloną częścią socjalno-biurową o powierzchni ok. 75 m2, wykonaniu infrastruktury i instalacji towarzyszących, budowie przyłączy do istniejących sieci (m.in.: wodociągowej, elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi instalacjami), a także budowie wylotu do istniejącego cieku Leszczynka. Tereny nieutwardzone zostaną obsadzone roślinnością ozdobną. Wykonane zostanie nowe ogrodzenie oraz oświetlenie całego PSZOKu.

Punkt wyposażony będzie m.in. w:

  • otwarte kontenery o pojemności ok. 7m3 na odpady inne niż niebezpieczne, ustawione pod wiatą;
  • pojemniki zamykane na inne odpady selektywnie zbierane;
  • pojemniki na odpady niebezpieczne, ustawione w zamykanym wentylowanym magazynie o szczelnej posadzce, w tym pojemnik na zużyte akumulatory, baterie, świetlówki i inne lampy zawierające niebezpieczne związki, zamykane beczki na różnego rodzaju rozpuszczalnikami, środki ochrony roślin, farby, tusze, żywice i detergenty.

Na potrzeby PSZOKu zakupione zostaną także 2 wagi, w tym waga elektroniczna o nośności 3 ton do ważenia mniejszych gabarytowo śmieci oraz przenośna waga najazdowa dla samochodów o długości 7 m i nośności min. 20 ton.

W celu odpowiedniego zabezpieczenia PSZOKu planowany jest także zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego. System ten działał będzie 24 godziny na dobę i umożliwiał będzie odczyt zdarzeń nawet do 30 dni wstecz. Zabezpieczy to m.in. przed podrzucaniem śmieci do punktu przez przypadkowe osoby czy też ewentualnymi kradzieżami i aktami wandalizmu.

W ramach planowanej inwestycji wykonana zostanie na terenie PSZOKu specjalna ścieżka edukacyjna związana z edukacją ekologiczną. Będzie to odpowiednio wyznaczona trasa z tablicami informacyjnymi i ławkami, którą będzie można wykorzystać także do przeprowadzenia lekcji dla dzieci z zakresu edukacji ekologicznej. Przewiduje się także przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej edukacji ekologicznej, zasad segregacji odpadów komunalnych, hierarchii postępowania z odpadami oraz ciekawostek dotyczących tej tematyki skierowanej do wszystkich mieszkańców.

Dzięki realizacji inwestycji powstanie utwardzone, ogrodzone i odpowiednio zorganizowane miejsce do selektywnego zbierania odpadów, co będzie stanowić doskonałe rozwiązanie dla mieszkańców mających problem z pozbyciem się np. odpadów wielkogabarytowych, gruzu budowlanego, puszek po farbach czy środków ochrony roślin. Ograniczony zostanie proceder powstawania „dzikich wysypisk śmieci”. Nastąpi wzrost poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Realizacja projektu pozwoli na usprawnienie i ulepszenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Przewiduje się, iż selektywnym zbieraniem odpadów na terenie gminy objętych zostanie 6 134 osób a akcją informacyjno-edukacyjną związaną z gospodarką odpadami 3 067 osób.