Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym


Adres:

Grodzisko Dolne 124A
37-306 Grodzisko Dolne
telefon (017) 24-29-134
e-mail: gops@grodziskodolne.pl
www: www.gops.grodziskodolne.pl

Kierownik: mgr ANDRZEJ WIKIERA

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek : od godz.7.30 do godz.15.30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności: - analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej , - przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, - pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, - pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U.. z 1998r. Nr 64, poz.414, z poźn. zm.).

  • Data aktualizacji: 2019-10-18 15:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 201 810