Projekt kanalizacji sanitarnej - połączenie oczyszczalni ścieków


OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt kanalizacji sanitarnej - połączenie oczyszczalni ścieków..

Rodzaj zamówienia: usługi.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt kanalizacji sanitarnej - połączenie oczyszczalni ścieków.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.04.2016.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Grodzisko Dolne 37-306 Grodzisko Dolne 125a pok. nr 12.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Grodzisko Dolne 37-306 Grodzisko Dolne 125a pok. nr 16.

  • Data aktualizacji: 2018-11-13 12:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 291 008