Projekt Zakładu Aktywności Zawodowej w miejscowości Chodaczów


Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt Zakładu Aktywności Zawodowej w miejscowości Chodaczów.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2016 godzina 10:00.

  • Data aktualizacji: 2018-11-13 12:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 295 872