Sesja Rady Gminy


 

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 30 września 2020r. (tj. środa), o godz. 1600 odbędzie XXII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Sesja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość tj. w formie wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Ocena stanu rolnictwa i leśnictwa na terenie gminy.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze br.
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodzisko Dolne w roku 2020 na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie w km 0+000 – 3+305 w miejscowości Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka”;
 • uchylająca uchwałę nr XX/132/2020 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie (gr. powiatu) – Laszczyny w km 20+888 - 23+167 w miejscowości Zmysłówka, Laszczyny”;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie (gr. powiatu) – Laszczyny w km 20+888 - 23+167 w miejscowości Zmysłówka, Laszczyny”;
 • w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 września 2020r. (tj. poniedziałek) o godz. 1600, również z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość tj. w formie wideokonferencji.

Tematem posiedzenia będzie zapoznanie się z materiałami oraz zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze br. i projektów uchwał ujętych w porządku obrad XXII sesji Rady Gminy.