Sesja Rady Gminy


 

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 20 listopada 2020r. (tj. piątek), o godz. 1600 odbędzie XXIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne. Sesja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość tj. w formie wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Ocena działalności szkół w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Zapoznanie się z funkcjonowaniem publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia.
 6. Zapoznanie z informacjami o wywiązaniu się z obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;
 • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne i inne organy, od dnia 1 września 2020 roku;
 • w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015-2029 – aktualizacja”;
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grodzisko Dolne;
 • w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Grodzisko Dolne w 2021r.;
 • w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2020 na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 104569R „Za Pocztą” w km 0+070 – 0+570 w Grodzisku Dolnym”;
 • w sprawie dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Dolnym;
 • zmieniająca uchwałę nr XI/74/2019 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 września 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie w km 0+000 – 3+305 w miejscowości Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka”
 • w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020;
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 18 listopada 2020r. (tj. środa) o godz. 1600, również z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość tj. w formie wideokonferencji.

Tematem posiedzenia będzie zapoznanie się z materiałami oraz zaopiniowanie projektów uchwał ujętych w porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy.