"Robotyczna szkoła humanistów"


 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym 1.11.2020r. rozpoczął realizację projektu „Robotyczna szkoła humanistów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.

Oprócz szkoły w Grodzisku Dolnym (koordynatora projektu) zaangażowane są jeszcze trzy placówki: szkoła litewska Mazeikiai Senamiestis Low Secondary School, bułgarska First Primary School "St. St. Cyril and Methodius" oraz włoska Istituto Comprensivo Statale "S. Quasimodo". Projekt został oparty na innowacyjnych metodach nauczania w zakresie wykorzystania nowych technologii, umiejętności językowych, programistycznych, teatralnych i kulturowych. Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, na razie współpraca będzie się odbywała on-line.

Planowane wyjazdy odbędą się, kiedy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

Projekt został oparty na innowacyjnych metodach nauczania, gdzie każda ze szkół wykaże się swoją metodologią, a jednocześnie pozna pozostałe i dzięki temu wprowadzi je również u siebie. Innowacyjne metody będą odpowiedzią na główny cel projektu, którym jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji edukacyjnych i społecznych u uczniów w wieku 10-15 lat i nauczycieli poprzez wdrożenie w szkołach systemu nauczania opartego na podejściu technologicznym połączonym z działaniami teatralnymi. Natomiast do najważniejszych celów szczegółowych należy zmotywowanie i zaangażowanie wszystkich dzieci w proces edukacji, rozwój ich kreatywności, otwartości i umiejętności pracy w zespole.

U nauczycieli nastąpi wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania nowych technologii, umiejętności językowych, programistycznych, teatralnych i kulturowych.

Działania i mobilności tworzą program spiralny, ponieważ do tych samych treści wraca się na coraz wyższych poziomach, rozszerzając ich zakres.

Pierwsze spotkanie odbędzie się na Litwie. W programie wyjazdu są działania dające podstawę pozostałym planom w zakresie promowania kompleksowego podejścia do nauczania i języków obcych. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach integracyjnych poprzez naukę tańca, zajęcia muzyczne, naukę wykorzystania TIK. W grupach międzynarodowych będą tworzyć scenariusze etiud, w których uwzględnią nowe umiejętności i nowe technologie. Odwiedzą również lokalny teatr. Na podsumowanie powstanie komiks przedstawiający ich wizytę na Litwie, za pomocą poznanego programu komputerowego.

Następne spotkanie odbędzie się w Bułgarii. Będzie ono bazować na wypracowanych na Litwie materiałach i rozwijać nowe kompetencje. Nauczyciele z Bułgarii mają doświadczenie w innowacyjnych praktykach, podczas których angażują wszystkie dzieci w proces edukacji, aby zwiększyć ich motywację, rozwinąć umiejętności analizy, prezentacji, pozytywnej komunikacji, pracy zespołowej oraz przygotować się do udanej realizacji w wysokiej technologii społeczeństwo. Posiadają duże doświadczenie w sztukach teatralnych, dlatego skorzystamy z ich doświadczenia. Ta wizyta będzie skupiała się na rozgrzewce teatralnej.

Odbędzie się też konkurs na etiudę teatralną według scenariusza napisanego podczas spotkania na Litwie. Produktem końcowym będzie elektroniczna kolekcja etiud teatralnych.

Trzecie spotkanie odbędzie się w Polsce, które będzie kolejnym krokiem w poznawaniu nowych metod pracy z dziećmi. W grupach międzynarodowych uczniowie będą pracować nad rożnymi zagadnieniami w ramach przygotowania spektaklu kończącego projekt opartego na „Bajkach robotów” Stanisława Lema, który zostanie ostatecznie wystawiony we Włoszech. Spotkanie zakończy podsumowanie i przedstawienie wypracowanych propozycji. Będą trzy bloki tematyczne: nauka podstaw programowania na zestawach Lego, opracowywanie scenariusza spektaklu, rozwiązania scenograficzne. Ostatnie podsumowujące spotkanie odbędzie się we Włoszech. Zdobyta wiedza i umiejętności zostaną uzupełnione o bogate doświadczenie szkoły włoskiej. Kodowanie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych jest jednym z priorytetów szkoły, co wpisuje się w nasze priorytety.

Robotyka rozwinięta jest tu na wysokim poziomie. Uczniowie wezmą udział w warsztatach z robotyki z innymi rodzajami robotów niż w Polsce, potem spróbują wprowadzić roboty do spektaklu. Szkoła ma doświadczenie w łączeniu robotów ze sztuką, więc zostanie to wykorzystane. Efektem pracy będzie spektakl z wykorzystaniem multimediów, robotyki i oczywiście sztuk teatralnych. Wszystkie działania w projekcie będą w języku angielskim, dzięki czemu w sposób naturalny podniesiemy kompetencje językowe. Spektakl uzupełni elektroniczną kolekcję etiud.

W skład grupy docelowej wejdą chętni uczniowie, którzy wezmą udział w rozmowie,  podczas której wykażą się znajomością języka angielskiego oraz wypowiedzą się na temat motywacji udziału w projekcie. Będzie też brany pod uwagę stosunek do obowiązku szkolnego i różnorodne trudności społeczne. Ci wybrani uczniowie będą uczestniczyć w mobilnościach i współpracować on-line z uczniami z innych szkół. Odbędą się też w szkole spotkania wprowadzające w tematykę projektu oraz warsztaty przygotowujące do wyjazdów z robotyki i teatru.

Robotyka i teatr to interesujące połączenie oraz ciekawe wyzwanie dla uczniów
i nauczycieli, dlatego warto zaangażować się w planowane w ramach projektu działania. Każdy rodzaj współpracy z szkołami zagranicznymi będzie rozwijał różne  kompetencje. Interakcje on-line na pewno też  wzbogacą otaczającą nas teraz rzeczywistość i wpłyną na pozytywny odbiór świata. Natomiast możliwość spotkania się w przyszłości nie tylko poprzez komunikatory niech będzie motywacją do działań.