Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej


 
 

Od marca 2017r. do czerwca 2018r. w Gminie Grodzisko Dolne realizowany jest projekt „Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach tego projektu wsparciem zostali objęci uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym i Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym. Na wszystkie działania zostanie przeznaczone 784 238,75 zł, w tym wkład własny wynosi 48 936 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie zakresu wiedzy i umiejętności u wszystkich uczniów kl. I-VI Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym i gimnazjalistów Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym poprzez kształtowanie i doskonalenie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględniłem nauki programowania, robotyki oraz innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej. Działania skierowane są też do wszystkich nauczycieli obu szkół. Zakładamy u nich wzrost kompetencji w zakresie wykorzystania TIK w codziennej pracy dydaktycznej w ramach wszystkich przedmiotów. Powstało Centrum Robotyki Uczniów, w ramach którego dla uczniów Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym zorganizowano zajęcia „Robotyka podstawowa” wprowadzające zagadnienia z zakresu programowania i robotyki, a dla uczniów z Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym „Robotyka zaawansowana” rozwijające ich w tym zakresie. Składają się one z dwóch modułów: nauki programowania poprzez budowę konstrukcji robotów i nauki języka programowania, czyli języka angielskiego - powszechnie stosowanego języka do pisania kodów. Młodzi programiści szczególnie zainteresowani robotyką doskonalą kompetencje na „Robotyce rozszerzonej”. Podczas tych zajęć realizują międzynarodowe programy edukacyjne dotyczące programowania robotów. Warto wymienić efekty kształcenia, które zakładamy osiągnąć w stosunku do uczniów:

 • posługiwanie się językiem programów,
 • przygotowanie do nauki programowania poprzez robotykę,
 • doskonalenie umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych,
 • rozwój umiejętności praktycznych z matematyki,
 • zrozumienie istoty problemu oraz nabycie umiejętności rozwiązywania ich,
 • rozwój rozumowania abstrakcyjnego i konkretnego,
 • nabycie umiejętności precyzyjnego formułowania danych,
 • poszukiwanie i tworzenie struktur,
 • poszukiwanie i wyrażanie prawidłowości powtarzanych wielokrotnie,
 • nabycie wiadomości i umiejętności z za kresu nowoczesnych technologii,
 • wykorzystanie narzędzi i technik komputerowych do projektowania i pisania programów,
 • współpraca w projekcie komputerowym,
 • współpraca w grupie podczas rozwiązywania problemów metodami programistycznymi.

Nauczyciele biorą udział w szkoleniach samokształceniowych dotyczących programowania i robotyki oraz warsztatach z wykorzystania TIK w edukacji. Powstaną scenariusze zajęć z robotyki i programowania oraz do zajęć z wykorzystaniem TIK.

Efekty kształcenia nauczycieli:

 • nabycie wiedzy z zakresu rodzajów tablic interaktywnych, zasad ich użytkowania oraz oprogramowania,
 • nabycie umiejętności połączeń zestawu laptop+ rzutnik + tablica interaktywna oraz prawidłowej kalibracji tablicy,
 • nabycie wiedzy i umiejętności korzystania z zasobów internetowych oraz multibooków z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
 • posiadanie wiedzy dotyczącej tworzenia własnych materiałów dydaktycznych na tablicę interaktywną,
 • nabycie umiejętności wykorzystania tablicy do wprowadzania treści z zakresu programowania,
 • nabycie umiejętności do pracy z programem dedykowanym do tablicy interaktywnej na lekcji,
 • nabycie umiejętności tworzenia własnych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Odbędą się też 2 konferencje robotyki edukacyjnej, które pozwolą wszystkim chętnym uczniom zaprezentować swoje prace związane z programowaniem i robotyką. W ramach tych konferencji odbędzie się konkurs budowy i programowania.

W obu szkołach powstanie baza narzędzi TIK. Planujemy zakupić 2 mobilne pracownie komputerowe (łącznie 44 laptopy) - po 1 dla szkół, moduły do nauki programowania i robotyki na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz oprogramowanie. Zostaną również zakupione po 2 zestawy do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK (tablice interaktywne, projektory krótkoogniskowe, laptopy). Szkoła w Grodzisku Dolnym zostanie doposażona o schodołaz, aby zapewnić dostęp do projektu ucznia z niepełnosprawnością ruchową.

Szkoły w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym staną się nowoczesnymi ośrodkami bogatymi w zaawansowane technologicznie pomoce. Absolwenci tych szkół będą mogli poszczycić się wiedzą z zakresu robotyki i programowania, która jest coraz bardziej doceniana we współczesnym świecie.