Dotacje dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn


 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o trwającym naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w zadanie w ramach projektu - średnia kwota dotacji: 19 500,00 zł.

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy (w tym: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby długotrwale bezrobotne) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

  • osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tzn: kształcenie w trybie dziennym),
  • osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,
  • w przypadku osób do 25 roku życia, muszą podpisać umowę o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu w terminie do 4 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji w PUP.

Każda osoba bezrobotna zainteresowana otrzymaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej zobowiązana jest do zgłoszenia się do doradcy klienta celem opracowania Indywidualnego Planu Działania oraz przeprowadzenia Indywidualnej porady zawodowej  w ramach projektu.

Wniosek i regulamin jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku pod adresem: www.praca.lezajsk.pl w zakładce dla Klienta  Indywidualnego w menu „druki do pobrania”.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta lub w pok. 17.