Stypendium szkolne


 

Od 1 do 15 września 2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym można składać wnioski o stypendia szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kryterium dochodowe wynosi 514 zł na osobę w rodzinie.

DOKUMENTY WYMAGANE OD OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE STYPENDIUM SZKOLNEGO:

 • dokładne dane osobowe wszystkich członków rodziny (PESEL, adres zamieszkania),
 • dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku zgodnie       
  z ustawą o pomocy społecznej tj. (dochody nie mogą przekraczać 514 zł na osobę w rodzinie):
 • dowody otrzymania renty lub emerytury,
 • zaświadczenia pracodawcy lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia
  z tytułu zatrudnienia, zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło z informacją
  o potrąconych zaliczkach jak wyżej,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o kwocie i liczbie pobieranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 • zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie o pobieranym zasiłku dla bezrobotnych, lub o tym że zasiłku się nie pobiera – informacja zostanie pobrana przez GOPS
 • osoby bezrobotne - obowiązkowo zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne,
 • zaświadczenie z KRUS lub oświadczenie o opłacanej składce na ubezpieczenia, kwoty świadczeń pobieranych w KRUS,
 • zaświadczenie nakaz płatniczy lub oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym,
 • zaświadczenie z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej
  o pobieraniu nauki,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie          
  z urzędu skarbowego o posiadanych dochodach,
 • w przypadku braku udokumentowanych dochodów oświadczenie majątkowe,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o pobieranym stypendium przez dzieci.

Świadczenie wychowawcze „500+” nie jest wliczane do dochodu.

Plik do pobrania: