Rekrutacja do projektu - "Dziś aktywność - jutro zatrudnienie"


 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór do II edycji projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie” Działanie 7.1 RPO WP 2016-2020  w dniach od 01.08.2017r. do 11.08.2017 r. w godzinach od 7:30 do 15:30

Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne kobiety i bezrobotnych mężczyzn, spełniających łącznie następujące kryteria:

  • wiek pow. 29 r.ż., (ukończony 30 r.ż. w momencie przystąpienia do projektu),
  • zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z II profilem pomocy,
  • pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (z uwzględnieniem okresów przed rejestracją w PUP).

Szczególnie zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych posiadających co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r.ż.

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań:

  • Indywidualny Plan Działania
  • Grupowe poradnictwo zawodowe
  • Indywidualne Szkolenia Zawodowe
  • Staże

W ramach zadań: Grupowe poradnictwo zawodowe, Indywidualne szkolenia zawodowe i Staże uprawnieni uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu.

W ramach zadań: Indywidualne szkolenia zawodowe i Staże uprawnieni uczestnicy otrzymają zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Uwaga: Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie". Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

- poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy,

- świadectwa pracy i dokumenty równorzędne, dyplomy, certyfikaty oraz zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje (dokumenty nie przedkładane wcześniej w pup)

Dokumenty rekrutacyjne tj.:

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie” dostępne są:

- w Punkcie Obsługi Klienta,

- w Biurze Projektu (pok. 18)

- w Centrum Aktywizacji Zawodowej

- na stronie internetowej PUP: www.praca.lezajsk.pl

Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

- osobiście – w Punkcie Obsługi Klienta (parter, główne wejście do budynku)

- pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

- pocztą elektroniczną – wypełnioną wersję elektroniczną formularza zgłoszeniowego (liczy się data otrzymania maila przez PUP) na adres: pup@praca.lezajsk.pl; jednocześnie należy dodatkowo dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej do siedziby PUP – osobiście bądź za pośrednictwem poczty.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:

Ewa Dąbek (kierownik projektu), email e.dabek@praca.lezajsk.pl,

Kazimiera Trestka (pracownik ds. administracyjno-finansowych), email k.trestka@praca.lezajsk.pl

PUP Leżajsk, ul. Mickiewicza 56, pokój nr 18, tel. (017) 240 67 26.