Sesja Rady Gminy


 

Przewodniczący Rady Gminy Grodzisko Dolne informuje mieszkańców Gminy, że w dniu 27 października 2017r. (piątek) godz. 16.00 w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Proponowany porządek obrad XXXVII sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wręczenie stypendiów szczególnie uzdolnionej młodzieży z terenu tutejszej Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
  4. Ocena działalności szkół w roku szkolnym 2016/2017.
  5. Analiza budżetu gminy za 3 kwartały br.
  6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017,

2) w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę obliczenia stawki podatku rolnego,

3) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Grodzisko Dolne.

  1. Zapoznanie się z informacjami o wywiązaniu się z obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
  2. Interpelacje i zapytania.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu  25 października 2017r. (środa) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy. Tematem posiedzenia będzie zapoznanie się z materiałami i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXVII sesji Rady Gminy.