Przetargowa końcówka roku


 

Koniec roku jest zawsze okresem podsumowań i oceny tego, co zdarzyło się w ciągu mijającego okresu. Można powiedzieć, że i w dziedzinie zamówień publicznych jest to dość gorący okres ze względu na fakt, iż niektóre z umów zawartych w latach poprzednich kończą swój bieg właśnie z upływem roku bieżącego i w związku z tym, należy wybrać nowych dostawców i usługodawców, którzy zapewnią ciągłość w świadczeniu usług ważnych dla całej gminy.

W poprzednich miesiącach zostali wybrani oferenci, którzy w 2018 roku będą odśnieżać drogi i chodniki, dostarczać paliwo gazowe dla potrzeb gminy oraz zagospodarowywać odpady komunalne. Kolejne postępowania, które w chwili obecnej są prowadzone i będą w niedługim czasie sfinalizowane podpisaniem stosownych umów, to rozstrzygnięcia dotyczące dostawy energii elektrycznej, zakup i dostawa wyposażenia do nowo powstającego Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i nowej siedziby GOPSU-u oraz usługi związanej z zagospodarowaniem i odbiorem z terenu gminy odpadów komunalnych w roku 2018.

W przypadku odpadów komunalnych najkorzystniejszą ofertę złożył jak i w roku poprzednim Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Leżajsku. Łączna kwota za wykonanie tej usługi w roku 2018 została określona w wysokości 515 tys. zł. Jeżeli chodzi o nowego dostawcę energii - to najkorzystniejszą ofertę na wykonanie tej usługi złożyła firma BARTON ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach. Wartość całego kontraktu została ustalona na kwotę 499 tys. zł. Dostawa będzie dotyczyła zakupu energii elektrycznej dla potrzeb gminy Grodzisko Dolne w latach 2018 – 2019, a stosowna umowa będzie podpisana w grudniu bieżącego roku.

W przypadku trzeciego postępowania, które dotyczy zakupu i dostawy wyposażenia dla Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych oraz nowej siedziby GOPS- u, w chwili obecnej trwają prace komisji przy ocenie ofert. Ze względu na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu zostało złożone sześć ofert oraz istnieją rozbieżności w wycenie poszczególnych elementów zamówienia, komisja przetargowa wystosowała wniosek do oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową o uzupełnienie i uszczegółowienie swojej oferty.