Sesja Rady Gminy


 

Przewodniczący Rady Gminy Grodzisko Dolne informuje mieszkańców Gminy, że w dniu 21 grudnia 2017r. tj. czwartek o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
  3. Uchwalenie budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2018.
  4. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2018-2031.
  5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący,

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne,

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na opracowanie raportu dotyczącego scalenia gruntów na terenie Gminy Grodzisko Dolne,

4) w sprawie zmiany uchwały nr XXX/238/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Grodzisko Dolne.

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie sesji.

Posiedzenia komisji Rady Gminy odbędą się w następujących terminach:

1) w dniu 18 grudnia 2017r. tj. w poniedziałek o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych,

2) w dniu 19 grudnia br. tj. we wtorek o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Tematem posiedzeń komisji będzie opracowanie wniosków i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na rok 2018 oraz zapoznanie się z materiałami przewidzianymi w porządku obrad XXXIX sesji RG.