Sesja Rady Gminy


 

Przewodniczący Rady Gminy Grodzisko Dolne informuje mieszkańców Gminy, że w dniu 25 czerwca 2018r. tj. poniedziałek o godz. 8.00 w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
  3. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego.
  4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej Gminy Grodzisko Dolne za rok 2017 oraz głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium.
  5. Przyjęcie uchwał:

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018,

2) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne po 65 roku życia na lata 2018-2019”,

3) zmieniającej uchwałę nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,

4) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy grodzisko Dolne

5) w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodzisko Dolne,

6) w sprawie ustalenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodzisko Dolne,

7) w sprawie ustalenia ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodzisko Dolne,

8) zmieniającej uchwałę nr X/71/2015 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów.

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018r. w czwartek o godz. 16.00 w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym. Tematem posiedzenia będzie zapoznanie się z materiałami przewidzianymi w porządku obrad XLVI sesji RG.