Otwarcie nowej części szkoły we wrześniu


 

Po wakacjach dzieci i młodzież z Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji z Grodziska Górnego czeka miła niespodzianka. We wrześniu nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie nowej części szkoły.

Bezapelacyjnie największym powodem do dumy dla dyrekcji, nauczycieli i całej społeczności szkolnej jest rozbudowa części dydaktycznej zespołu szkół, w której mieścić się będzie tzw. Centrum Robotyki Szkolnej.

Nowy segment zespołu szkół jest budynkiem jednokondygnacyjnym, w którym znajdują się sale dydaktyczne, tj.: sala wykładowa audiowizualna matematyczno-fizyczna, klasopracownia językowa, informatyczna, fizyczna, chemiczna, szatnie i pomieszczenia pomocnicze. Naukę na najwyższym poziomie umożliwi zakupiony nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne takie jak tablica interaktywna, projektor, ekran elektryczny, oprogramowanie dodatkowe, laptopy, itp.

W klasopracowniach odbywać się będą m.in. zajęcia w ramach kół zainteresowań, w tym z robotyki. Na dachu nowego obiektu zamontowano kapsułę astronomiczną oraz panele fotowoltaiczne.

W efekcie Zespół Szkół w Grodzisku Górnym ma się stać miejscem upowszechniania wysokiej jakości wiedzy zarówno ogólnej, jak i z zakresu kompetencji kluczowych, takich jak informatyka, przyroda, język obcy, czy matematyka.

Inwestycja i jej realizacja oraz bezproblemowy przebieg nie byłyby możliwe bez profesjonalnego zaangażowania wykonawcy - Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego „Hołyszko” z Przemyśla, jak również dzięki zdolnościom organizacyjnym dyrekcji i nauczycielom szkoły, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczniów i  pracowników podczas trwającej budowy.

Projekt zrealizowano w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie: 6.4.3. Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.