Nabór wniosków na dotacje i bony na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia


 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o trwającym naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz bonów na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” - Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Co to są jednorazowe środków na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. dotacja)?

Przyznawane jednorazowo, bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które zainteresowane są prowadzeniem własnej firmy przez okres minimum 13 miesięcy – średnia wysokość dotacji w projekcie wynosi 19 500,00 zł.

Co to jest bon na zasiedlenie?

Bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 7 800,00 zł, oferowane osobom, które zamierzają podjąć zatrudnienie lub działalność gospodarczą w miejscowości oddalonej co najmniej 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie oraz będą pozostawały w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadziły działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

Kto może ubiegać się o dotację lub bon na zasiedlenie w ramach projektu?

Kobiety i mężczyźni (w tym osoby niepełnosprawne) w wieku 18-29 lat tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia, zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy spełniające wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

  • osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tzn. kształcenie w trybie dziennym),
  • osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,
  • w przypadku osób do 25 roku życia, muszą podpisać umowę o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu w terminie do 4 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji w PUP.

Do kiedy można składać wnioski na dotację i bon na zasiedlenie?

Trwa ciągły nabór wniosków na bon na zasiedlenie do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Uwaga!!!

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z warunkami i zasadami przyznawania przez PUP w Leżajsku dotacji lub bonu na zasiedlenie.

Wniosek i regulamin jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku pod adresem: http://lezajsk.praca.gov.pl w zakładce Rynek pracy - Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” - w menu „Dokumenty do pobrania”.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.

 

Szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk

Dotacja – pok. 17, tel. 17 242 73 73 wew. 32

Bon na zasiedlenie –pok. 26, tel. 17 242 73 73 wew. 39

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.