Wypadek przy pracy rolniczej. Kiedy i komu przysługuje odszkodowanie


 

Placówka Terenowa KRUS w Leżajsku informuje, że jednym ze świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia społecznego rolników jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, lub członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek wypadku przy pracy rolniczej.

W rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

 1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
 2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
 3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
 4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników o zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej poszkodowany, rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić Kasę jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki.

Nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia wypadku bez zbędnej zwłoki jest oceniane przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku oraz prawa do jednorazowego odszkodowania. Oznacza to, że w przypadku późnego zgłoszenia zdarzenia jeśli nie można ustalić jego okoliczności i przebiegu Kasa może odmówić prawa do jednorazowego odszkodowania.

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną.

Osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

 1. zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
 2. udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem;
 3. wskazać świadków wypadku;
 4. dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
 5. udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności
  i przyczyn wypadku.

Niezwłocznie po zgłoszeniu zdarzenia Kasa wszczyna postepowania dowodowe mające na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej.