Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie


 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

  1. Dnia 26 czerwca 2019 r. Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy przekazało do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie wraz z propozycją Strony ukraińskiej przeprowadzenia konsultacji transgranicznych.
  2. W dniach od 04 września 2019 r. do 03 października 2019 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją sporządzoną w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w języku angielskim oraz w języku polskim (rozdział 7 dotyczący oddziaływania transgranicznego). Dokumenty te znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w pokoju 41, w godzinach 7.30 – 15.30.
  3. W terminie określonym w pkt 2 można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej dokumentacji osobiście lub pisemnie na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko

Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

  1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik