Informacja o rozpoczęciu rekrutacji do projektu "Młode kadry podkarpacia - II edycja"


 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt kierowany jest do osób fizycznych w wieku 15-29 lat w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy tzn. biernych zawodowo (nieposzukujących pracy) niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamierzających wykorzystać nabyte kwalifikacje i umiejętności oraz zdobyć doświadczenie zawodowe– wsparcie w ramach Ścieżki B.

Do projektu szczególnie zapraszane są osoby niskowykwalifikowane (ISCED 3), kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

W projekcie w ramach „Ścieżki B” m.in.:

  • wypracowanie indywidualnego planu działania oraz poradnictwo zawodowe,
  • kursy/szkolenia zawodowe dla 40 os.,
  • płatne staże zawodowe - (6 m-cy x 1033,68 zł netto),
  • zwroty kosztów dojazdu,
  • stypendium stażowe i szkoleniowe.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu można składać w trakcje trwania rekrutacji od 17 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020r. w:

Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 15 pok. 208

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30,

oraz w Punkcie rekrutacyjnym:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, pok. 107,

35-959 Rzeszów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej www.mlodekadrypodkarpacia.pl

                                                                                                                                 

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia u 136 osób (81K, 55M), w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie osoby bierne zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 30 nowych miejsc pracy do 31.08.2021 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 301 998,01 zł

 

Skontaktuj się z Biurem Projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg

Tel. 533 399 356 lub 533 399 366