Sesja Rady Gminy


 

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 28 maja 2020r. tj. w czwartek o godz. 16.00 odbędzie XIX sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne. Sesja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość tj. w formie wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Omówienie zakresu remontów dróg gminnych.
 5. Ocena działalności GOPS i Środowiskowego Domu Samopomocy za rok ubiegły.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 7. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Zespołu d/s Oświaty za rok ubiegły.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019”.
 9. Podjęcie uchwał:
 •  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020,
 •  w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów,
 •  w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego w ramach Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 maja 2020r. tj. wtorek  godz. 16.00, również z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość tj. w formie wideokonferencji.

Tematem posiedzenia będzie zapoznanie się z materiałami i zaopiniowanie projektów uchwał ujętych  w porządku obrad XIX sesji Rady Gminy.