Sesja Rady Gminy


 

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 24 czerwca 2020r. tj. w środę o godz. 16.00 odbędzie XX sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne. Sesja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość tj. w formie wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Analiza stanu bezpieczeństwa drogowego i funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie gminy.
 5. Ocena stanu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Grodzisko Dolne.
 7. Głosowanie nad udzieleniem votum zaufania dla Wójta Gminy.
 8. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem finansowym Gminy Grodzisko Dolne za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grodzisko Dolne za 2019r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok ubiegły.
 11. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy,
 • w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2020 na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie (gr. powiatu) – Laszczyny w km 20+888 – 23+167 w miejscowości Zmysłówka, Laszczyny”,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1275R Budy Łańcuckie (gr. powiatu) – Laszczyny w km 20+888 – 23+167 w miejscowości Zmysłówka, Laszczyny”,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne,
 • w sprawie rozpatrzenia petycji,
 • w sprawie rozpatrzenia petycji.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.