> Zaproszenia na sesje

Zaproszenia na sesje

Przewodniczący Rady Gminy Grodzisko Dolne informuje mieszkańców Gminy, że w dniu 18 czerwca 2015r. tj. w czwartek o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym odbędzie się IX sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2014r. oraz głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015,
2) w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji
z budżetu
Gminy Grodzisko Dolne na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
3) w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Sanu”,
4) w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia
Łańcucka,
5) w sprawie zasad i procedur dostępu do lokali będących w zasobach Gminy przez
organizacje pożytku publicznego,
6) w sprawie określenia zasad i procedur przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Grodzisko Dolne,
7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Grodzisko Dolne Gmina Grodzisko Dolne.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

W dniu 17 czerwca 2015r. tj. w środę o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy, celem którego będzie zapoznanie się i zaopiniowanie materiałów na IX sesję Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gdański

 

Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski | Data wprowadzenia: 2008-05-08 11:21:40 | Data modyfikacji: 2015-06-12 11:39:42.
Data wprowadzenia: 2008-05-08 11:21:40
Data modyfikacji: 2015-06-12 11:39:42
Opublikowane przez: Krzysztof Laskowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl