Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-11-17 10:26:02

Realizowane projekty

Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne

Projekt pn. Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne realizowany w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Wartość kosztorysowa projektu- 2 607 114,84 zł.

Przyznane dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 1 949 996,17 zł.

Termin realizacji zadania: od grudnia 2016 do końca marca 2018r.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie i przebudowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach oraz filii w Zmysłówce.
W ŚDS w Laszczynach planowane jest wybudowanie sali ogólnej umożliwiającej spotkania integracyjne uczestników i ich rodzin, - rozbudowę sali rehabilitacyjnej i jadalni, wykonaniu dwóch nowych pomieszczeń gospodarczych oraz wybudowaniu trzech garaży i dodatkowej toalety dla osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania zaplanowano także odpowiednie wyposażenie obiektu, zgodnie z funkcją poszczególnych pomieszczeń.

Celem rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Zmysłówce jest zwiększenie liczby uczestników z 15 na 30 oraz podniesienie jakości oferowanych usług. W ramach rozbudowy planuje się:

  • powiększenie jadalni,
  • przeniesienie i powiększenie pracowni komputerowo-poligraficznej oraz stworzenie nowych stanowisk do zajęć,
  • wybudowanie dwóch dodatkowych pracowni- rzemiosł różnych i ogrodniczej,
  • wykonanie pomieszczenia sanitarno-higienicznego z toaletą przeznaczoną do przebierania i czynności higienicznych uczestników na wózkach inwalidzkich,
  • wykonaniu pomieszczenia biurowego oraz sali ogólnej umożliwiającej m.in. organizację spotkań integracyjnych,
  • wybudowanie dodatkowych pomieszczeń gospodarczych.

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano także odpowiednie wyposażenie obiektu, zgodnie z funkcją poszczególnych pomieszczeń.

W rezultacie realizacji projektu na terenie Gminy Grodzisko Dolne funkcjonować będą dwie placówki, których celem będzie rozwijanie umiejętności dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego przygotowania ich do życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz podtrzymania dobrej kondycji psychofizycznej i budowania sieci wsparcia społecznego poprzez zaspokojenie ich podstawowych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych. Łącznie wsparciem objętych będzie 60 osób rocznie.