Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2019-06-27 04:54:38

Odnawialne źródła energii

Zaproszenie do podpisywania umów na montaż instalacji kolektorów solarnych

Informujemy, iż od dnia 08.10.2018r. rozpocznie się podpisywanie umów na montaż instalacji kolektorów solarnych na budynkach mieszkalnych u osób zakwalifikowanych do projektu „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie dotyczy wyłącznie osób zainteresowanych montażem instalacji solarnych. Podpisywanie umów w zakresie pozostałych instalacji nastąpi w terminie późniejszym, po zawarciu umów z pozostałymi Wykonawcami.

Procedura podpisywania umów na montaż instalacji

Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie:

 1. W projekcie mogą wziąć udział osoby nieposiadające zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy. W związku z tym, umowy będą mogły być podpisane jedynie z mieszkańcami nieposiadającymi zaległości finansowych wobec Gminy Grodzisko Dolne
 1. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na montaż instalacji na danym obiekcie (podpisać umowę na montaż instalacji) lub też upoważnić jedną osobę do podpisania umowy - wzór pełnomocnictwa.
 1. W przypadku właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza bądź rolnicza, lub zarejestrowana jest działalność gospodarcza bądź rolnicza, uczestnictwo w projekcie jest możliwe, pod warunkiem iż energia cieplna wytworzona z zamontowanej instalacji nie będzie wykorzystywana do prowadzonej działalności. W związku z tym koniecznym będzie złożenie stosownego oświadczenia - wzór oświadczenia.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie zawarte są we wzorze umowy na montaż instalacji - wzór umowy.

W celu podpisania umowy należy w terminie od 8 do 31 października 2018r.:

 1. zgłosić się do Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym wraz z dowodem osobistym i wypisem z rejestru gruntów dotyczącym działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny (ewentualnie gospodarczy) lub wydrukiem z elektronicznej ewidencji ksiąg wieczystych dla danej nieruchomości lub innym dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością, który będzie stanowić niezbędny załącznik do umowy dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym,
 2. dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium IV- o ile dotyczy (gospodarstwa dotknięte problemem ubóstwa energetycznego), tj. dokumentami potwierdzającymi spełnienie następujących kryteriów zaznaczonych w Ankiecie uczestnictwa w projekcie:
  1. posiadane prawo do dodatku mieszkaniowego lub energetycznego
  2. otrzymanie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających podpisanie umowy pomocy rzeczowej w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup
  3. zameldowanie w gospodarstwie domowym co najmniej jednej osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
  4. posiadanie przez zameldowanych członków gospodarstwa domowego prawa do świadczenia rodzinnego
  5. w gospodarstwie zameldowana jest rodzina wielodzietna (co najmniej 3 dzieci) – zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych lub zameldowana jest rodzina zastępcza
 3. Podpisać umowę na montaż instalacji kolektorów solarnych.
 4. Po podpisaniu umowy, w wybranym terminie (do 31.10.2018r. lub 15.12.2018r.) dokonać wpłaty wkładu własnego w formie przelewu na wskazany w umowie rachunek bankowy (wpisując w tytule przelewu swoje imię i nazwisko, nr umowy, oraz dopisek „instalacja OZE – solary”) lub w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 7:30 do 13:30.

Po dokonaniu wpłaty za pośrednictwem rachunku bankowego, w terminie 7 dni wystawiona zostanie faktura.

W przypadku chęci dokonania wpłaty w kasie urzędu, należy wcześniej udać się do pok. nr 2 w celu wybrania faktury i dopiero na tej podstawie dokonać wpłaty.

Zgodnie z zapisami umowy na montaż instalacji wymagany wkład własny należy zapłacić:

- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018r, w przypadku gdy montaż instalacji ma nastąpić do końca 2018r. (planowany termin rozpoczęcia prac to 5 listopad 2018, montaż instalacji uzależniony będzie od warunków pogodowych oraz dostępności materiałów na rynku).

lub

- do 15 grudnia 2018r. jeśli montaż instalacji ma nastąpić w terminie późniejszym, tj. do dnia 30.07.2019r.

Wysokość wkładu własnego uzależniona jest od wielkości instalacji i uwzględnia koszt zakupu i montażu instalacji solarnej, gwarancji producenta, oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Wysokość wpłat:

Instalacja 2 kolektory i zasobnik 200 l – 2 496,74 zł przy montażu na budynku mieszkalnym

Instalacja 2 kolektory i zasobnik 200 l – 3 819,74 zł, przy montażu na gruncie lub budynku gospodarczym


Instalacja 3 kolektory i zasobnik 300 l – 2 788,74 zł przy montażu na budynku mieszkalnym

Instalacja 3 kolektory i zasobnik 300 l – 4 266,24 zł, przy montażu na gruncie lub budynku gospodarczym


Instalacja 4 kolektory i zasobnik 400 l – 3 162,96 zł przy montażu na budynku mieszkalnym

Instalacja 4 kolektory i zasobnik 400 l – 4 838,46 zł, przy montażu na gruncie lub budynku gospodarczym


Dane głównego Wykonawcy

ECO TEAM SP. Z O. O. SP. K.

ul. Poselska 30

42-200 Częstochowa

www.eco-team.net

Kontakt:

Bartosz Wawrzak tel. 883 222 738