Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-11-30 16:08:28

Wszystkie aktualności

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu  30 kwietnia 2020r. tj. w czwartek o godz. 16.00 odbędzie XVIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne. Sesja przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość tj. w formie wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.

2. Otwarcie sesji.

3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Grodzisko Dolne za rok 2019.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok ubiegły.

6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego w ramach konkursu RPPK.08.03.00-IP.01-18-038/19 RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
  2. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
  3. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok 2020,
  4. w sprawie zmiany uchwały nr XUI/74/2019 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 września 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie w km 0+000 - 3+305 w miejscowości Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka”,
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1273R relacji Grodzisko Nowe – Chodaczów w km 0+000-2+982”,
  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1275R Budy Łańcuckie (gr. powiatu) – Laszczyny w km 20+888 – 23+167 w miejscowości Zmysłówka, Laszczyny,
  7. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020,
  8. w sprawy zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy,
  9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.